Flyff

快速邮件删除

2018-5-10 12:39 | 发布者: admin

特征:按住CTRL + ALT并右键单击不需要的邮件以在没有/无提示的情况下删除它们。
(随意将钥匙更改为你喜欢的和/或添加/删除一些^^)

给定的检查:
- 检查库存是否有足够的空间用于
检查项目- 检查用户是否有足够的空间用于Penya数量
- 如果没有
,则给出消息框/中断空白- 如果所有检查都通过,则不给出消息,以便在邮件删除后更快地重新使用
Project: Neuz:
In WndField.h

In WndField.h
Inside of the class: 
Code:
class CWndPostReceive : public CWndNeuz
inside of the
Code:
public:
Insert the following code:
Code:
#ifdef __RIGHTCLICK_DELETEMAIL
	virtual void OnRButtonUp(UINT nFlags, CPoint point);
#endif //__RIGHTCLICK_DELETEMAIL

 In WndField.cpp
Above this function:
Code:
void CWndPostReceive::OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint point)
{
}
Insert the following code:
Code:
#ifdef __RIGHTCLICK_DELETEMAIL
BOOL CanAdd(DWORD dwGold, int nPlus)
{
	if (nPlus <= 0)		// ´õÇÏ·Á´Â °ªÀÌ 0ÀÌÇÏÀÌ¸é ³Í¼¾½º 
		return FALSE;

	int nGold = dwGold;
	ASSERT(nGold >= 0);
	return ((nGold + nPlus) > nGold);		// ´õÇÑ °ªÀÌ overflowÀÌ¸é ¸·¾Æ¾ßÇÑ´Ù.
}
void CWndPostReceive::OnRButtonUp(UINT nFlags, CPoint point)
{
	if (GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) && GetAsyncKeyState(VK_MENU))
	{
		if (m_nMax <= 0)
			return;

		int nSelect = GetSelectIndex(point);
		if (nSelect == -1)
			return;

		m_nSelect = nSelect;

		CMailBox* pMailBox = CMailBox::GetInstance();
		CMailBox& mailbox = *pMailBox;

		if (mailbox[m_nSelect] == NULL)
			return;

		CMail* pMail = mailbox[m_nSelect];
		if (pMail)
		{
			// Get Items if available
			if (pMail->m_pItemElem)
			{
				if (g_pPlayer->m_Inventory.GetEmptyCount() < 1)
				{
					g_WndMng.OpenMessageBox(prj.GetText(TID_GAME_LACKSPACE));
					return;
				}
				g_DPlay.SendQueryGetMailItem(pMail->m_nMail);
			}
			// Get Gold if available
			if (pMail->m_nMail > 0 && pMail->m_nGold > 0 && (CanAdd(g_pPlayer->GetGold(), pMail->m_nGold)))
				g_DPlay.SendQueryGetMailGold(pMail->m_nMail);
			else
			{
				g_WndMng.OpenMessageBox(prj.GetText(TID_GAME_TOOMANYMONEY_USE_PERIN));
				return;
			}
			// Delete
			g_DPlay.SendQueryRemoveMail(pMail->m_nMail);
		}
	}
}
#endif // __RIGHTCLICK_DELETEMAIL

 In VersionCommon.h
Define:
Code:
#define __RIGHTCLICK_DELETEMAIL`// Hotkeys+Rightclick, no Yes/No Prompt's
发布者: admin

老飞飞收集站  

GMT+8, 2021-5-9 12:19 , Processed in 1.046875 second(s), 7 queries , File On.

Copyright © 2018和平玩家

Powered by 作死联萌! ZSLM!

返回顶部